วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุข ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 12(ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2,16,18-13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถโดยสาร(ไม่ประจำทาง) เข้าค่ายโครงการลูกเสือ-เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) นข 4904 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำมันเพื่อใช้ตามโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
โครงการจัดซื้อรถเทลเลอร์ ชนิด 12 ล้อ
23  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-001 สายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ 3,5,18 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)