วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4,15 ( ตามที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเต้นท์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-001 สายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ 3,5,18 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
7  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-001 สายบ้านบางซอ-บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ 3,5,18 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
7  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-001 สายบ้านบางซอ ?บ้านโคกเจ็ดลูก หมู่ที่ 3,5,18 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี