วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ตัว (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้น-ปลูกหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.74-002 สายคลองพระยาบันลือ-ศพเพลิง หมู่ที่ 8-10 ตำบลบางตาเถร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน บษ 1456 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนถถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เฉพาะกิจพยาบาล (รถกู้ชีพ) กท 7132 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 7392 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บษ 1456 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมารถแม็คโครขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ - ปลูกหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง