วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน สพฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง