วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (สาย1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กวัดโบสถ์ดอนลำแพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคก๗ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (สาย2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง