วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ตามที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ตามที่ อบต.กำหนด)
27  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณ อบต.บางตาเถร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมชักโครกในห้องน้ำ ศพด.วัดโบสถ์ดอนลำแพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (เรือท้องแบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำที่จอดรถคนพิการและทางลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน สพฐ.