วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้แขนเหล็กชุบโครเมี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างเติมผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4,5,9,14 และหมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 3,500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจิตในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง