วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 18 ถนนสายบ้านนายประเสริฐ สว่างใจธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า แบบ 24 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ย. 2563
จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ กน 3374 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง