วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง