วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาไฟประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบางตาเถร ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง ชนิดถังขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง