วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาไฟประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง