วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบางตาเถร ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง ชนิดถังขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อก๊าซหุงต้มและผงเคมีดับเพลิง เพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยฯ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อผ้าสำหรับผูกประดับสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง