วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อขขอนุมัติจัดซื้อเข็มฉีดยา และไซริ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างติดฟิล์มกระจกรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3 ,9,12 (ตามที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง