วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านการปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อค่าผงเคมีแห้งดับเพลิง และแก๊สหุงต้ม ตามโครงการป้องกันและลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลบางตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ บันไดแบบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 7256 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน
30  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด
30  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง