วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ( ตามที่ อบต.บางตาเถร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง