องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ( ตามแบบที่อบต.กำหนด )

    รายละเอียดข่าว

 

  

 

 

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

( ตามแบบที่อบต.กำหนด )   ****************************************************************************

                             

                              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรจะดำเนินการโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร(ตามแบบที่อบต.กำหนด) และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการ  ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว   คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 1,136,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 

                   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

LOGO copy ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2562

                                                                            

              (นายบัญชา  สุนทรีเกษม)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

 

 

 

 

     เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ( ตามแบบที่อบต.กำหนด )
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2562