แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการติดตามและประเมินเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปี

  โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2567

  คณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี