องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองการบริหารส่วนตำบล
     
นางวิชยา นาคเวช นางนพาพร ใจน้ำ นายพิเชษฐ ปัตวิน
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผุ้อำนวยการกองช่าง
   
นางขวัญชนก นัดดา นางสาวประภัสสร คุ้มทรัพย์ นายบรรจง นุชประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
นายธชะกฤษ  กุศลกิตติสกุล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร