องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

ส่วนสวัสดิการสังคม

 
นายบรรจง  นุชประเสริฐ
ผุ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
นางสาวณัฐภาสรณ์  เข็มเพ็ชร นางสาวพรดา  คำทับทิม -ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง
   

นางสาวรสลิน  สมสวย  

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน