องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

โรงเรียน อบต.บางตาเถร

-ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
-ว่าง- -ว่าง- นางสาวเกศรา ศรีอ่อน 
ครูผู้ช่วย(ระดับประถมศึกษา) ครู (คศ.3) ครู (ระดับประถมศึกษา)
 
นางสาวกาญจนธัช  มั่นเพชร นางสาวเสาวนีย์  ทองงาม  นางรัชดาภรณ์  เรืองหิรัญวนิช 
ครู(ระดับประถมศึกษา) ครู (ระดับอนุบาล)   ครู (ระดับอนุบาล)
   
นางสาววรัญญา ทิวาภรณ์ -ว่าง- นายชินพัฒน์ นาคผา 
ครูผู้ช่วย ครู (ระดับอนุบาล) ครู (ระดับอนุบาล)
     
นางสาวสายฝน  ชาวเมือง นางอาภัสรา เคนมา  นางสาวศุภากร  อ่อนน้อม
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
พนักงานจ้าง
     
นางสาววรรณิภา  อรุณสวัสดิ์ นางสาวกาญจนา ธัญญะผล นายสเน่ห์  นันตสุคนธ์
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักการภารโรง