องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
 


แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)


วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายบัญชา สุนทรีเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มอบหมายให้นายธีรพิชญ์ นาคเวช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตาเถร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และจัดกิจกรรมงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปขายเพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชน

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-24
2024-04-13
2024-04-05
2024-03-20
2024-03-11