องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายบัญชา  สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
โทร. 090-7878722


นายวาทิตย์  ใจธรรม
นายชูศักดิ์  มณีวงค์
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
โทร. 098-5965456
โทร. 063-2021894

นายกิตต์ธเนศ  บุญลือพันธ์ภากร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
โทร. 081-8583968