องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายพิเชษฐ ปัตวิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ ลิ้มศุภรัตน์ -ว่าง- -ว่าง- 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน
 

- ว่าง -
-ว่าง- นายนิธิภัทร กุศลพิทักแดน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ช่างโยธาปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้าง
   

นายวิทยา หทัยปิติสุข นายปรัชญา สุดวิสัย นางสาวปัทมพรรณ  ปัตวิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา  ผู้ช่วยช่างโยธา   ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 


 
นายขวัญชัย  กาบแก้ว
นายชัชวาลย์  ไกรทองสุข
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก