องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

       จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เพื่อให้การพัฒนาตำบลได้ดำเนินการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้

1.  การดำเนินการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐานทั่วทั้งตำบล

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษโดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตให้มากขึ้นและทั่วถึงทั้งตำบลในอนาคต เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

3.  การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชาดำริเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล

4.  การพัฒนาตลาดเก่าบางซอให้กลับมาฟื้นฟูเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม

5.  การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งให้การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.  การมุ่งจัดการศึกษาของตำบลให้ทั่วถึง และได้มาตรฐานการศึกษา

7.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ให้มีรายได้พอเพียงแก่การใช้จ่ายมุ่งจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

8.  การดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองและการบริหารงานตาม   หลักธรรมาภิบาลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นตำบลที่น่าอยู่ทุกคนมีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอต่อการดำรงชีวิต  มีน้ำใจเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

9.  การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดูแลและปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน

  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรมีจุดมุ่งหมาย (Goal) และเป้าหมาย (Targets) ที่จะพัฒนาองค์การอย่างมีทิศทางในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบ ต่อความต้องการในชุมชนและพื้นที่อย่างทั่วถึง   ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

                การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ

                การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

                การสาธารณูปการ