องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์กร

เดิมชื่อตำบลบางปลาร้า เหตุเพราะว่าพื้นที่ตำบลบางปลาร้าเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีปลาชุกชุมมาก ชาวบ้านนิยมทำปลาร้า ปลาเค็มไว้รับประทาน ต่อมาประชากรมีจำนวนมากขึ้นได้แยกตำบลเป็น ตำบลบางตาเถร เนื่องมาจากในตำบลมีพระเถระผู้ใหญ่หลายรูป คำว่า เถร มาจากพระเถระผู้ใหญ่ ตั้งมาแล้วประมาณ 100 ปี ตำบลบางตาเถร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากอำเภอสองพี่น้องประมาณ 28 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร

อาณาเขต

อาณาเขตติดต่อตำบลบางตาเถร ทั้ง 4 ด้าน

-  ทิศเหนือ  ติดเขต ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรรบุรี

-  ทิศใต้  ติดเขต ตำบลบางหลวง ตำบลปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

-  ทิศตะวันออก  ติดเขต ตำบลหลักชัยและตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง

             จังพระนครศรีอยุธยา

- ทิศตะวันตก ติดเขต ตำบลบางเลน ตำบลบางตะเคียน ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง

 จังหวัดสุพรรณบุรี