องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา    มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต    สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง     

 อนุรักษ์ศิลปะประเพณี  มีสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง  รวมความเป็นหนึ่งในท้องถิ่น