องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

      ตำบลบางตาเถร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากอำเภอสองพี่น้องประมาณ 28 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร 

 2.  อาณาเขต

      อาณาเขตติดต่อตำบลบางตาเถร  ทั้ง  4 ด้าน

-  ทิศเหนือ    ติดเขต ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

-  ทิศใต้        ติดเขต ตำบลบางหลวง ตำบลปากท่า อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  

-  ทิศตะวันออก   ติดเขต ตำบลหลักชัยและตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                      

-  ทิศตะวันตก     ติดเขต ตำบลบางเลน ตำบลบางตะเคียน ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง     จังหวัดสุพรรณบุรี

3.  เนื้อที่

      เขตพื้นที่ขององค์การบริหารตำบลบางตาเถร   มีพื้นที่ทั้งหมด  95  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,375 ไร่ 

4.  ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  บางแห่งมีน้ำท่วมถึงทุกปี

5.  เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

บ้านบางการ้อง                                  หมู่ที่   1   ตำบลบางตาเถร 
บ้านบางตาเถร                                   หมู่ที่   2   ตำบลบางตาเถร

บ้านบางซอ                                       หมู่ที่   3   ตำบลบางตาเถร

บ้านไชยนา                                       หมู่ที่   4   ตำบลบางตาเถร
บ้านท่าเกวียน                                   หมู่ที่   5   ตำบลบางตาเถร
บ้านสามเหลี่ยม                                 หมู่ที่   6   ตำบลบางตาเถร

บ้านจระเข้ครืน                                   หมู่ที่   7   ตำบลบางตาเถร

บ้านไผ่สัก                                         หมู่ที่   8   ตำบลบางตาเถร

บ้านรางมดตะน้อย                              หมู่ที่   9   ตำบลบางตาเถร   
บ้านโคกเจ็ดลูก                                 หมู่ที่  10   ตำบลบางตาเถร

บ้านไผ่โรงวัว                                     หมู่ที่  11   ตำบลบางตาเถร

บ้านบางคันชั่ง                                   หมู่ที่  12   ตำบลบางตาเถร
บ้านท่าข้าม                                       หมู่ที่  13   ตำบลบางตาเถร

บ้านสิงห์หล                                       หมู่ที่  14   ตำบลบางตาเถร

บ้านคันคลอง                                     หมู่ที่  15   ตำบลบางตาเถร

บ้านไผ่ตาโม้                                      หมู่ที่  16   ตำบลบางตาเถร

บ้านไผ่ล้อม                                       หมู่ที่  17   ตำบลบางตาเถร
บ้านหมู่ใหญ่                                      หมู่ที่  18   ตำบลบางตาเถร

 

6.  ประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  มีจำนวนประชากรทั้งหมด 15,472 คน แยกเป็น ผู้ชายจำนวน 7,682 คน, ผู้หญิงจำนวน 7,790 คน จำนวนครัวเรือน 5,118 ครัวเรือน