องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

 อาชีพ  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ฯลฯ