องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

การศึกษา

-  โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา                       จำนวน   9   แห่ง

-  โรงเรียนมัธยม                                                  จำนวน   2   แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/                              จำนวน   2   แห่ง

ห้องสมุดประชาชน

สถาบันและองค์การทางศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์                                             จำนวน   6    แห่ง
-  ศาลเจ้า                                                      จำนวน   2    แห่ง