องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม

         ปัจจุบันมีการใช้คมนาคม 2 เส้นทาง คือทางบกและทางน้ำ สัญจรโดยใช้เรือในคลองบางซอกับคลองพระยาบันลือและทางบกมีถนนภายในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการสัญจร 6 สาย

การไฟฟ้า

         องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน คิดเป็นจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 90 %
แหล่งน้ำธรรมชาติ

           - คลองชลประทาน                         จำนวน  16  สาย

           - แม่น้ำท่าจีน                                 จำนวน   1   สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          - ระบบประปา                                  จำนวน  18  แห่ง

การสื่อสารและโทรคมนาคม

          - โทรศัพท์สาธารณะ                       จำนวน  14  แห่ง