องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การแจ้งขุดดิน [ 17 ก.ค. 2558 ]172
2 คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 ก.ค. 2558 ]281
3 คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย [ 17 ก.ค. 2558 ]278
4 คู่มือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 ก.ค. 2558 ]296
5 คู่มือ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ก.ค. 2558 ]281
6 คู่มือ การแจ้งถมดิน [ 17 ก.ค. 2558 ]341
7 คู่มือการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2558 ]334
8 คู่มือ การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ก.ค. 2558 ]284