วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9,12 (ตามที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ( ตามแบบที่ อบต .กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กต 3504 สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ( ตามแบบที่ อบต.กำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง